Đặt câu hỏi với động từ khuyết thiếu

Einen Satz mit Modalverben bilden!( Đặt câu với động từ khuyết thiếu!)

 

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu các đặt một câu đơn, ở thời hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt câu có động từ khuyết thiếu. Đây là kiểu câu đơn giản và rất hay được sử dụng!

 

Vậy trước tiên động từ khuyết thiếu là gì???

Động từ khuyết thiếu (Modalverben) – là động từ mang tính bổ sung ý nghĩa cho động từ chính. Ở trình độ A1 chúng ta làm quen trước với các động từ này ở thời hiện tại (Präsens) nhé!

 

Có tất cả 6 động từ khuyết thiếu:

  • können (khả năng của một sự việc có thể diễn ra hay không, năng lực của chủ thể hành động, xin phép tế nhị)
  • müssen (ra lệnh, diễn tả sự cần thiết của một hành động)
  • wollen (dự định, thực sự muốn làm hành động đó ở mức độ cao)
  • sollen (lời khuyên, diễn tả trách nhiệm phải hành động)
  • dürfen (xin được phép sử dụng, cấm đoán ai đó)
  • mögen (thích 1 sự vật nào đó)

 

Động từ khuyết thiếu cũng được coi là dạng động từ bất quy tắc, đòi hỏi người sử dụng phải học thuộc cách chia động từ. Hãy cùng nhau xem bảng dưới đây:

  können müssen wollen sollen dürfen mögen
Ich* kann muss will soll darf mag
du kannst musst willst sollst darfst magst
er/sie (Sg.)/es* kann muss will soll darf mag
ihr könnt müsst wollt sollt dürft mögt
wir/Sie/sie(Pl.) können müssen wollen sollen dürfen mögen

*động từ ở các ngôi ich, er/sie(Sg.)/es chia giống nhau!

 

Vậy cấu trúc câu có động từ khuyết thiếu sẽ ra sao???

Modalverben luôn luôn phải đi cùng một động từ chính. Trong câu chúng ta chỉ chia động từ Modalverben và giữ nguyên động từ chính dạng nguyên thể ở cuối câu.

 

Vẫn những thành phần câu cơ bản từ bài trướcIch (tôi), du (bạn), lernen (học  – dạng nguyên thể), Deutsch (Tiếng Hàn) cùng nhau đặt câu nào!!!

 

Aussage (Câu trần thuật):

Subjekt (chủ ngữ) + Modalverben (ĐT khuyết thiếu) + … (các thành phần khác) + Verb im Infinitiv (ĐT nguyên thể).

z.B:     Ich will Deutsch lernen.

Du musst bestimmt Deutsch lernen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *