Du học HAGI đang phát triển mô hình giáo dục Tiếng Hàn tập trung, hoàn toàn mới tại Việt Nam kết hợp với rèn luyện thể chất, và kỷ luật cao độ, khai phóng về Tiếng Hàn và Tài Chính đầu tiên tại Việt Nam để đạt được hiệu quả cao nhất cho người học.